Skip to content

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van de Oilala.com website

Deze algemene voorwaarden, beschikbaar ten gunste van de consument voor reproductie en conservering volgens art. 12 van Wetsbesluit 70/2003, hebben als doel de aankoop van producten op afstand via een telematicanetwerk via de website oilala.com van de s.r.l. Oilalà (hierna ook leverancier genoemd), gevestigd te Barletta (BT) in via Callano 119.

Art. 1 – Definities

1.1 Met online verkoopovereenkomst bedoelen we de overeenkomst op afstand, dat is de rechtshandeling die de verkoop van roerende goederen en / of diensten tot doel heeft, bedongen tussen een eindconsument – klant of andere professionele gebruikers en Oilalà, als onderdeel van een door laatstgenoemde georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, een systeem dat voor deze overeenkomst alleen gebruik maakt van de technologie voor communicatie op afstand die bekend staat als internet.

1.2 Met consument bedoelen we de natuurlijke persoon, wiens persoonlijke gegevens beter gedetailleerd zijn in het registratieformulier dat beschikbaar is op https://oilala.com/checkout/, die goederen en diensten koopt voor doeleinden die niet rechtstreeks verwijzen naar of zelfs direct naar de professionele activiteit die deze kan uitoefenen.

1.3 Met professionele gebruiker bedoelen we de natuurlijke of rechtspersoon, wiens persoonlijke gegevens beter worden beschreven in het registratieformulier dat beschikbaar is op https://oilala.com/checkout/, die goederen en diensten rechtstreeks voor doeleinden koopt of medisch gerelateerd aan de uitgeoefende beroepsactiviteit.

1.4 Met koper of gebruiker bedoelen we zowel de consumentklant als de professionele gebruiker.

Art. 2 – Aanvaarding van de verkoopvoorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf de dag 26.2.2019 en kunnen op elk moment worden bijgewerkt, geïntegreerd of gewijzigd, uiteraard met effect voor de toekomst, door Oilalà, die ze zal communiceren via de pagina’s van uw website. De voorwaarden uiteengezet in de inleiding vormen een integraal en essentieel onderdeel van dit contract.

2.2 Alle overeenkomsten komen rechtstreeks tot stand doordat de consument, klant of professionele gebruiker toegang heeft tot de website die overeenkomt met het adres www.oilala.com, waar hij de goederen en / of gewenste goederen kan kopen. producten door de instructies en procedures zorgvuldig op te volgen.

2.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden moeten “online” bekeken worden alvorens de aankoopprocedure te voltooien. Het doorsturen van de orderbevestiging impliceert dus volledige kennis hiervan en hun volledige aanvaarding.

2.4 De consumentenklant en professionele gebruiker, door het verzenden van de elektronische bevestiging van hun aankooporder, aanvaarden en verbinden zich onvoorwaardelijk om in hun relaties met Oilalà de algemene en betalingsvoorwaarden die hieronder worden geïllustreerd na te leven, en verklaren uitdrukkelijk alle informatie die door het systeem wordt verstrekt met betrekking tot de bestelprocedure en de hiervoor genoemde voorschriften hebben gelezen en aanvaard, waarbij tevens wordt erkend dat de leverancier niet gebonden is aan andere voorwaarden, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen.

2.5 De verkoopactiviteiten worden voor de consument gereguleerd door de bepalingen van het wetgevend decreet n. 206/2005 (consumentenwetboek), terwijl de bescherming van vertrouwelijkheid is onderworpen aan de discipline van EU-verordening 679/16 en wetgevingsbesluit van 30 juni 2003, n. 196, en latere wijzigingen en aanvullingen.

Art. 3 – Verkoopprijzen en aankoopmethoden

3.1 De producten, prijzen en verkoopvoorwaarden op de site oilala.com vormen – binnen de grenzen van hun beschikbaarheid – een aanbod aan het publiek voor de consument en vereisen daarom het sluiten van de overeenkomst, de aanvaarding van dezelfde consument, die zowel tot uiting komt door de exacte compilatie van alle secties in de formulieren op de website, als door het aanvinken van de vakjes met de woorden “Ik verklaar uitdrukkelijk akkoord te gaan met de verkoopvoorwaarden”, “Ik verklaar dat ik de oneerlijke voorwaarden heb gelezen, begrepen en aanvaard “en” Ik verklaar dat ik de inhoud van het privacybeleid heb gelezen en uitdrukkelijk accepteer “.

3.2 Professionele gebruikers formuleren daarentegen hun aankoopvoorstel aan de leverancier met de exacte samenstelling van alle secties in de formulieren op de website en vinken de vakjes aan met de woorden “Ik verklaar dat ik accepteer uitdrukkelijk de verkoopvoorwaarden “,” Ik verklaar dat ik de oneerlijke voorwaarden heb gelezen, begrepen en aanvaard “en” Ik verklaar dat ik de inhoud van het privacybeleid heb gelezen en uitdrukkelijk accepteer “. In dat geval bindt de ontvangst van de bestelling de s.r.l. niet. Oilalà totdat deze de bestelling uitdrukkelijk schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) of bij verzending van de goederen heeft aanvaard.

3.3 Het aankoopvoorstel geformuleerd door de professionele klant wordt uitdrukkelijk als onherroepelijk aanvaard gedurende 30 dagen na de datum van afsluiting van de procedure waarnaar in het vorige artikel wordt verwezen.

3.4 In ieder geval zijn de totale kosten van de verzending naar het huis van de koper voor zijn rekening, met uitzondering van uitzonderingen en uitzonderingen die specifiek op de site worden vermeld. De kosten worden in ieder geval aan de koper bekendgemaakt voordat de aankoop wordt bevestigd.

3.5 De prijzen van de verschillende soorten transport verwijzen naar het gewicht, de afmetingen, de afleverbestemming en / of andere vereiste diensten (verzekering, levertijden, enz…).

3.6 Alle gebruikers kunnen voor de bestelde goederen betalen met de betaalmethoden die op het moment van aankoop zijn aangegeven.

3.7 De koper schrijft uitdrukkelijk toe aan de s.r.l. Oilalà heeft het recht om de geplaatste bestelling zelfs maar gedeeltelijk te aanvaarden, waardoor de goederen rechtstreeks kunnen worden verzonden binnen de door haar bepaalde limieten. In dat geval wordt het contract als voltooid beschouwd in verhouding tot de werkelijk verkochte goederen.

3.8 Oilalà heeft het recht om de aangegeven prijs te bevestigen en / of te wijzigen in het geval dat deze foutief is gepubliceerd en deze fout door de koper wordt waargenomen als zijnde de prijs duidelijk lager dan normaal. In dit geval kan de koper zich echter terugtrekken vóór de levering van de bestelling als de aldus bepaalde prijs buitensporig hoog zou zijn in vergelijking met de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

3.9 Alle prijzen op deze site (www.oilala.com) zijn inclusief BTW.

Art. 4 – Bezorgmethoden

4.1 Oilalà levert aan de kopers, op het door hen opgegeven adres, de geselecteerde en bestelde producten, op de manier voorzien in het vorige artikel, door koeriers.

4.2 De koper mag de creditcard van een derde gebruiken voor de betaling, zolang hij de gegevens zowel in het gedeelte ‘Factuuradres’ specificeert als in het betalingsformulier dat is opgesteld door de externe manager (bijvoorbeeld , maar niet uitputtend, PayPal of een andere bank- of financiële operator). Aan de andere kant vindt de levering plaats op het adres dat door de gebruiker is opgegeven in de sectie “Verzendadres”.

4.3 De gekochte goederen zullen geleverd worden binnen de voorwaarden voorzien door het wetgevend decreet n. 206/2005. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraagde of niet-levering als gevolg van overmacht of onvoorziene omstandigheden.

4.4 De gebruiker is verplicht om bij ontvangst van de goederen te controleren of het aan hem geleverde product overeenstemt met de geplaatste bestelling; pas na deze verificatie en onverminderd uiteraard het herroepingsrecht zoals voorzien in clausule nr. 8, moet de klant de afleveringsdocumenten ondertekenen.

4.5 De leverancier is niet verantwoordelijk voor schade of vertragingen in de levering veroorzaakt aan producten die door de vervoerder zijn gekocht en die totaal geen verband houden met de relatie tussen de vervoerder en de gebruiker.

4.6 De consumentenklant of professionele gebruiker kan een andere vervoerder kiezen die hij vertrouwt, met dien verstande dat in dit geval het transport op eigen risico, zorg en kosten zal plaatsvinden en dat de betaling niet mogelijk is. plaatsvinden bij levering, maar moet worden geanticipeerd of uitgevoerd met andere verschillende methoden die op de site zijn aangegeven. In dit geval kan de koper bovendien niet profiteren van eventuele verzendpromoties die op de site worden geadverteerd.

Art. 5. Beschikbaarheid van producten

5.1 De gebruiker kan de producten kopen onder de voorwaarden zoals aangegeven in de elektronische catalogus opgesteld door Oilalà en in de hoeveelheden die op voorraad zijn of beschikbaar zijn bij haar leveranciers.

5.2 Oilalà garandeert niet de voortdurende beschikbaarheid van de producten onder de aangeboden voorwaarden, en blijft verplicht, in geval van onbeschikbaarheid en betaling van de goederen, om de koper onmiddellijk te informeren en de prijs terug te betalen, zonder extra kosten, binnen 30 dagen na de datum van genoemde mededeling.

Art. 6 – Aansprakelijkheid

6.1 Oilalà is op geen enkele manier verantwoordelijk voor inefficiënties die te wijten zijn aan overmacht, zoals ongevallen, explosies, branden, stakingen en / of uitsluitingen, aardbevingen, overstromingen en andere soortgelijke gebeurtenissen die geheel of gedeeltelijk hebben voorkomen , om het contract binnen de afgesproken tijd uit te voeren.

6.2 Oilalà is niet aansprakelijk jegens een partij of derde partij voor enige geleden schade of verlies en zal in elk geval de kosten dragen die voortvloeien uit het niet uitvoeren van het contract om de bovengenoemde redenen, waarbij de koper heeft alleen recht op restitutie van de betaalde prijs.

6.3 Oilalà is niet verantwoordelijk voor enig frauduleus of illegaal gebruik dat door derden kan worden gemaakt van creditcards, cheques en andere betaalmiddelen na betaling van de gekochte producten. Het bedrijf kan op geen enkel moment tijdens de aankoopprocedure het creditcardnummer van de koper kennen, dat rechtstreeks via een beveiligde verbinding wordt verzonden naar de manager van de bankdienst of betalingsgateway die door de klant is gekozen (bijvoorbeeld PayPal).

Art. 7 – Garanties en methoden van hulp

7.1 Oilalà brengt producten van hoge kwaliteit op de markt. In elk geval, in het geval dat een product gebrek aan overeenstemming vertoont in de twee jaar na levering, kan de consumentklant verzoeken om vervanging of herhaling van de prijs die voor zijn aankoop is betaald.

7.2 Voor professionele gebruikers is de duur van de garantie slechts één jaar, gerekend vanaf de levering van de goederen.

7.3 De koper die gebruik wil maken van de garantie dient contact op te nemen met Oilalà op de adressen vermeld in het gedeelte “Contacten” van de oilala.com website, met vermelding van de gevonden gebreken. De klantenservice van Oilalà zal hem informeren hoe de verzending van de goederen moet worden voortgezet of hoe ze deze kunnen ophalen op het verzendadres dat door de gebruiker op het bestelformulier is aangegeven.

7.4 Als het gebrek aan overeenstemming daadwerkelijk door Oilalà wordt vastgesteld, ontvangt de gebruiker de vervanging van het defecte artikel door een ander gelijkwaardig of van gelijke of grotere waarde of, op zijn uitdrukkelijk verzoek, de herhaling van de prijs betaald voor uw aankoop, met uitdrukkelijke uitsluiting van verzendkosten.

7.4 De garantie is niet van toepassing op verlopen of verkeerd opgeslagen producten.

Art. 8 – Verplichtingen van de koper

8.1 De consument en de professionele gebruiker verbinden zich ertoe en verbinden zich ertoe, zodra de online aankoopprocedure is voltooid, deze algemene voorwaarden, die ze al hebben bekeken en aanvaard als een verplichte stap bij de aankoop, af te drukken en te bewaren. , evenals de specificaties van het product of de producten die worden gekocht, en dit om volledig te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in Wetsbesluit nr. 206/2005 (consumentencode).

8.2 Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment worden bijgewerkt of gewijzigd door Oilalà, die deze via haar website zal communiceren. Bij elke wijziging van deze algemene voorwaarden verbindt en verbindt de consumentklant of professionele gebruiker zich ertoe om te zorgen voor het drukken en bewaren ervan.

8.3 Het is de koper ten strengste verboden om valse en / of verzonnen en / of fictieve gegevens in te voeren in de registratieprocedure die nodig is om de procedure voor de uitvoering van dit document voor hem contract en gerelateerde verdere communicatie te activeren; de persoonlijke gegevens en het e-mailadres moeten uitsluitend hun echte persoonlijke gegevens zijn en niet die van derden of van fantasie.

8.4 Het is uitdrukkelijk verboden om dubbele registraties te doen die overeenkomen met een enkele persoon of om gegevens van derden in te voeren. Oilalà behoudt zich het recht voor om elke schending en misbruik legaal te vervolgen, in het belang en ter bescherming van de consument en alle klanten.

8.5 De Klant ontslaat Oilalà van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de afgifte van onjuiste belastingdocumenten als gevolg van fouten met betrekking tot de door hem verstrekte gegevens, waarbij hij als enige verantwoordelijk is voor de juiste invoeging ervan.

Art. 9 – Herroepingsrecht

9.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fy siek in bezit krijgt.

Overeenkomstig art. 64 van d. lgs. n. 206/2005 kan de consumentklant het herroepingsrecht uitoefenen door het formulier voor het uitoefenen van het herroepingsrecht in te vullen en te verzenden naar het e-mailadres info@oilala.com, dat hier kan worden gedownload. Dit formulier moet volledig worden ingevuld en naar behoren worden ondertekend door de consumentklant.

9.2 Zodra dit formulier is verzonden, heeft de consumentklant nog eens 14 dagen om de goederen die zijn ontvangen in hun originele verpakking terug te sturen, zonder te knoeien met een garantiezegel of eenvoudige opening en / of beschadiging van dezelfde externe verpakking. verpakking en het verkrijgen van een terugbetaling van de betaalde prijs voor elk item dat intact in de verpakking is geretourneerd. De opname wordt uitgeoefend zonder enige boete en zonder opgave van de reden. Na deze deadline verliest de consumentklant automatisch het herroepingsrecht.

9.3 De goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgende adres: Oilalà s.r.l., via Callano 119 – 76121 – Barletta (BT).

9.4 Alle kosten voor het retourneren van de producten zijn voor rekening van de consumentklant die ze, rechtstreeks of op een andere manier, aflevert op het adres van de verkoper dat is aangegeven in punt 9.3 hierboven. Alle artikelen moeten worden ontvangen in dezelfde staat als waarin ze zijn ontvangen, met de originele verpakking en eventueel meegeleverde handleidingen en / of boekjes die deel uitmaken van het pakket en de originele verpakking.

9.5 Als de goederen worden geretourneerd zonder de verpakking of de meegeleverde handleidingen en / of boekjes, kan Oilalà s.r.l. behoudt zich het recht voor om van de Klant een vergoeding te vragen voor de kosten die hij zal moeten maken voor het herstel van de verpakking of de daaraan bevestigde materialen.

9.6 De transportkosten die worden gemaakt voor de levering van het product aan de klant en voor de uiteindelijke retourzending naar Oilalà worden niet vergoed.

9.7 De terugbetaling wordt door Oilalà gecrediteerd binnen 14 dagen na ontvangst van het formulier waarnaar wordt verwezen in punt 9.1 op dezelfde creditcard of PayPal-rekening waarmee de consumentklant de betaling heeft uitgevoerd.

9.8 Overeenkomstig art. 62 van de consumentenwet, zoals gewijzigd met de uitgave van wet 27/2012, wordt gespecificeerd dat het herroepingsrecht uitdrukkelijk is uitgesloten voor “bederfelijke voedingsproducten”, dwz voor die goederen die in een van de volgende categorieën vallen:

  1. a) voorverpakte landbouw-, vis- en voedingsproducten met een vervaldatum of een minimale houdbaarheid van niet meer dan zestig dagen;
  2. b) landbouw-, vis- en voedingsproducten in bulk, met inbegrip van kruiden en aromatische planten, zelfs indien geplaatst in een beschermende verpakking of gekoeld, niet onderworpen aan behandelingen gericht op het verlengen van hun houdbaarheid gedurende een periode van meer dan zestig dagen; </ li>
  3. c) vleesproducten;
  4. d) alle soorten melk.

9.9  Het herroepingsrecht is uitdrukkelijk uitgesloten voor professionele gebruikers.

Art. 10 – Autorisaties

10.1 Door het juiste veld in het betalingsformulier op de website in te vullen, machtigt de klant Oilalà om zijn creditcard of een andere kaart die is uitgegeven te gebruiken om deze te vervangen, en om van zijn lopende rekening het totale weergegeven bedrag af te schrijven. als de kosten van de “online” aankoop. De hele procedure wordt uitgevoerd via een beveiligde verbinding die rechtstreeks is verbonden met de bank die de “online” betalingsdienst bezit en beheert, of via het betalingssysteem dat is opgezet door PayPal, waartoe Oilalà geen toegang heeft.

10.2 Mocht de consument gebruik maken van het herroepingsrecht, zoals verwoord in punt 9 van deze algemene voorwaarden, in het geval dat de betaling niet volgt op de voltooiing van de verkoop, dan zal het terug te betalen bedrag worden gecrediteerd. naar dezelfde creditcard of naar de PayPal-rekening van de gebruiker.

Art. 11 – Contractbeëindiging en uitdrukkelijke beëindigingsclausule

11.1 Oilalà heeft het recht om zich terug te trekken uit het overeengekomen contract door dit eenvoudigweg aan de klant mee te delen met vermelding van de reden; in dat geval heeft de klant uitsluitend recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke verdere gevraagde vergoeding om welke reden dan ook.

11.2 De verplichtingen aangegaan door de koper volgens art. 8. (Verplichtingen van de koper), evenals de garantie van de succesvolle afronding van de betaling, zijn essentieel, zodat bij uitdrukkelijke overeenkomst de niet-nakoming door de gebruiker van slechts één van deze verplichtingen de wettelijke beëindiging van het contract ex art. 1456 van het Burgerlijk Wetboek, zonder dat een rechterlijke uitspraak nodig is, onverminderd het recht van Oilalà om actie te ondernemen tot vergoeding van verdere schade.

Art. 12 – Privacy (korte informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens)

12.1 De gegevensbeheerder is Oilalà s.r.l. met zetel in Barletta (BT) in v. Callano 119.

12.2 Persoonlijke gegevens worden verzameld met het doel de klant te registreren en de procedures voor de uitvoering van dit contract en de bijbehorende noodzakelijke communicatie naar hem toe te activeren; deze gegevens worden elektronisch verwerkt in overeenstemming met de geldende wetten en mogen alleen worden getoond op verzoek van de gerechtelijke autoriteit of andere autoriteiten die hiervoor wettelijk zijn gemachtigd.

12.2 Persoonsgegevens worden meegedeeld aan personen die zijn gedelegeerd om de activiteiten uit te voeren die nodig zijn voor de uitvoering van het overeengekomen contract en die zijn aangesteld als gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van gegevensverwerkers en geautoriseerde personen is beschikbaar op het hoofdkantoor van de gegevensbeheerder.

12.3 De belanghebbende kan de rechten die worden erkend door de AVG op elk moment uitoefenen. Zij zijn:

  1. a) het recht op toegang;
  2. b) het recht om gegevens te corrigeren;
  3. c) het recht op annulering en vergetelheid;
  4. d) het recht om de verwerking te beperken;
  5. e) het recht op gegevensportabiliteit.

12.4 De rechten die voortvloeien uit de privacywetgeving en de openbaarmakingsverplichtingen die hieruit voortvloeien door de leverancier moeten “online” door de klant worden onderzocht alvorens de aankoopprocedure te voltooien. Het doorsturen van de orderbevestiging impliceert dus volledige kennis hiervan. De consumentklant en de professionele gebruiker verklaren door het verzenden van de elektronische bevestiging van hun bestelling uitdrukkelijk dat ze op de hoogte zijn van al hun rechten onder de bovengenoemde regels, uittreksel van het volledige privacybeleid gepubliceerd op het adres https: // www. oilala.com/politica-della-privacy/.

Art. 13 – Bevoegdheid en bevoegde rechtbank

13.1 Elk geschil met betrekking tot de toepassing, uitvoering, interpretatie en schending van koopovereenkomsten die “online” zijn aangegaan via de website www.oilala.com, valt onder de Italiaanse jurisdictie. Deze algemene voorwaarden rapporteren, voor wat niet is voorzien, aan het bepaalde in d. lgs. n. 206/2005.

13.2 . Voor elk geschil tussen de partijen met betrekking tot deze overeenkomst, is volgens de huidige wetgeving ook de rechtbank bevoegd in het arrondissement waar de consument zijn woonplaats heeft; voor alle andere klanten (buitenlanders of niet-consumenten) wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elk geschil, zelfs in afwijking van de regels met betrekking tot de territoriale bevoegdheid, de exclusieve bevoegdheid zal zijn van de rechtbank van Bari.

Verplichte clausules

De klant verklaart de clausules van de Algemene Verkoopvoorwaarden sub 2), 3) 6), 7), 8), 9), 10), 11) en 13) en van de clausules te hebben gelezen, duidelijk begrepen en uitdrukkelijk aanvaard. daarin opgenomen van deze algemene voorwaarden.